ପୂଜାପୁଜି

ବାଲ ମୁକୁଂଦାଷ୍ଟକମ୍

କରାରଵିଂଦେନ ପଦାରଵିଂଦଂ ମୁଖାରଵିଂଦେ ଵିନିଵେଶଯଂତମ୍ |
ଵଟସ୍ଯ ପତ୍ରସ୍ଯ ପୁଟେ ଶଯାନଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 1 ||

ସଂହୃତ୍ଯ ଲୋକାନ୍ଵଟପତ୍ରମଧ୍ଯେ ଶଯାନମାଦ୍ଯଂତଵିହୀନରୂପମ୍ |
ସର୍ଵେଶ୍ଵରଂ ସର୍ଵହିତାଵତାରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 2 ||

ଇଂଦୀଵରଶ୍ଯାମଲକୋମଲାଂଗଂ ଇଂଦ୍ରାଦିଦେଵାର୍ଚିତପାଦପଦ୍ମମ୍ |
ସଂତାନକଲ୍ପଦ୍ରୁମମାଶ୍ରିତାନାଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 3 ||

ଲଂବାଲକଂ ଲଂବିତହାରଯଷ୍ଟିଂ ଶୃଂଗାରଲୀଲାଂକିତଦଂତପଂକ୍ତିମ୍ |
ବିଂବାଧରଂ ଚାରୁଵିଶାଲନେତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 4 ||

ଶିକ୍ଯେ ନିଧାଯାଦ୍ଯପଯୋଦଧୀନି ବହିର୍ଗତାଯାଂ ଵ୍ରଜନାଯିକାଯାମ୍ |
ଭୁକ୍ତ୍ଵା ଯଥେଷ୍ଟଂ କପଟେନ ସୁପ୍ତଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 5 ||

କଲିଂଦଜାଂତସ୍ଥିତକାଲିଯସ୍ଯ ଫଣାଗ୍ରରଂଗେନଟନପ୍ରିଯଂତମ୍ |
ତତ୍ପୁଚ୍ଛହସ୍ତଂ ଶରଦିଂଦୁଵକ୍ତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 6 ||

ଉଲୂଖଲେ ବଦ୍ଧମୁଦାରଶୌର୍ଯଂ ଉତ୍ତୁଂଗଯୁଗ୍ମାର୍ଜୁନ ଭଂଗଲୀଲମ୍ |
ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲପଦ୍ମାଯତ ଚାରୁନେତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 7 ||

ଆଲୋକ୍ଯ ମାତୁର୍ମୁଖମାଦରେଣ ସ୍ତନ୍ଯଂ ପିବଂତଂ ସରସୀରୁହାକ୍ଷମ୍ |
ସଚ୍ଚିନ୍ମଯଂ ଦେଵମନଂତରୂପଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି || 8 ||

Related posts

Leave a Comment