ପୂଜାପୁଜି

ଅନଂତ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ଵାମି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

ଓଂ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ କମଲନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଶୋଦାଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରିଯେ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାତ୍ତ ସକ୍ରାସିଗଦା ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖାଂବୁଜାଯୁଧାଯୁଜା ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀନଂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଗୋପପ୍ରିଯାତ୍ମଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯମୁନାଵେଦ ସଂହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ର ପ୍ରିଯାନୁଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୂତନାଜୀଵିତ ହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶକଟାସୁର ଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଵ୍ରଜଜନାନଂଦିନେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତ ଵିଲିପ୍ତାଂଗାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାଯ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୁଚୁକୁଂଦ ପ୍ରସାଦକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ରେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଭଂଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାକ୍ରୁତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁକଵାଗମୃତାବ୍ଦୀଂଦଵେ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗିନାଂପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଵତ୍ସଵାଟିଚରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତଯ ନମଃ
ଓଂ ଧେନୁକାସୁର ଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ତୃଣୀକୃତ ତୃଣାଵର୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯମଳାର୍ଜୁନ ଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉତ୍ତଲୋତ୍ତାଲଭେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ତମାଲଶ୍ଯାମଲା କୃତିଯେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପଗୋପୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ କୋଟିସୂର୍ଯ ସମପ୍ରଭାଯ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଇଲାପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଯାଦଵେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଦୂଦ୍ଵହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପୀତଵସନେ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତାପହରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵର୍ଥନାଚ ଲୋଦ୍ଦର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵପାଲକାଯ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଅଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ କାମଜନକାଯ ନମଃ
ଓଂ କଂଜଲୋଚନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵାରକାନାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ବୃଂଦାଵନାଂତ ସଂଚାରିଣେ ନମଃ || 60 ||
ତୁଲସୀଦାମଭୂଷନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶମଂତକମଣେର୍ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନରନାରଯଣାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ କୁଜ୍ଜ କୃଷ୍ଣାଂବରଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମାଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରମ ପୁରୁଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୁଷ୍ଟିକାସୁର ଚାଣୂର ନମଃ
ଓଂ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଦଵିଶାରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରଵୈରିଣେ ନମଃ
ଓଂ କଂସାରଯେ ନମଃ
ଓଂ ମୁରାରଯେ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ନରକାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରିଷ୍ଣାଵ୍ଯସନ କର୍ଶକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଶୁପାଲଶିର ଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଯୋଦନ କୁଲାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦୁରାକ୍ରୂରଵରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯସଂକଲ୍ପାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଭାମାରତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୂର୍ଵଜାଯ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଣୁନାଦ ଵିଶାରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାସୁର ଵିଦ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ବାଣାସୁର କରାଂତକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଯୁଧିଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଟାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ବର୍ହିବର୍ହା ଵତଂସକାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧସାରଦିଯେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଅଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୀତାମୃତ ମହ୊ଧଧିଯେ ନମଃ
ଓଂ କାଳୀଯ ଫଣିମାଣିକ୍ଯରଂ ନମଃ
ଓଂ ଜିତ ଶ୍ରୀପଦାଂବୁଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଜ୍ଞ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦାନଵେଂଦ୍ର ଵିନାଶକାଯ ନମଃ
ଓଂ ନାରାଯଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ପନ୍ନଗାଶନ ଵାହନାଯ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ଜଲକ୍ରୀଡା ସମାସକ୍ତ ଗୋପୀ
ଵସ୍ତ୍ରାପହର କାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯ ଶ୍ଲୋକାଯ ନମଃ
ଓଂ ତୀର୍ଧ କୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦ ଵେଦ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦଯାନିଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ତୀର୍ଧାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ର ହରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଓଂ ପରାତ୍ପରାଯ ନମଃ || 108 ||

ଶ୍ରୀ ଅନଂତ ପଦ୍ମନାଭ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ସଂପୂର୍ଣମ୍

Related posts

Leave a Comment