ପୂଜାପୁଜି

Category : Mantra and Chalisha

ଅର୍ଧ ନାରୀଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟକମ୍

ଚାଂପେଯଗୌରାର୍ଧଶରୀରକାଯୈ କର୍ପୂରଗୌରାର୍ଧଶରୀରକାଯ | ଧମ୍ମିଲ୍ଲକାଯୈ ଚ ଜଟାଧରାଯ ନମଃ ଶିଵାଯୈ ଚ ନମଃ ଶିଵାଯ || 1 || କସ୍ତୂରିକାକୁଂକୁମଚର୍ଚିତାଯୈ ଚିତାରଜଃପୁଂଜ ଵିଚର୍ଚିତାଯ | କୃତସ୍ମରାଯୈ ଵିକୃତସ୍ମରାଯ ନମଃ ଶିଵାଯୈ ଚ ନମଃ ଶିଵାଯ...

ଅନଂତ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ଵାମି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

ଓଂ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ ଓଂ କମଲନାଥାଯ ନମଃ ଓଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ ଓଂ ସନାତନାଯ ନମଃ ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାଯ ନମଃ ଓଂ ପୁଣ୍ଯାଯ ନମଃ ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ ଓଂ ଵତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭଧରାଯ...

ଅଚ୍ଯୁତାଷ୍ଟକମ୍

ଅଚ୍ଯୁତଂ କେଶଵଂ ରାମନାରାଯଣଂ କୃଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ଵାସୁଦେଵଂ ହରିମ୍ | ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଗୋପିକା ଵଲ୍ଲଭଂ ଜାନକୀନାଯକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜେ || 1 || ଅଚ୍ଯୁତଂ କେଶଵଂ ସତ୍ଯଭାମାଧଵଂ ମାଧଵଂ ଶ୍ରୀଧରଂ ରାଧିକା ରାଧିତମ୍ |...